7 najważniejszych zmian dla pracodawców w 2020 roku – porady biznesowe WAPRO ERP

4 lutego 2020 - 9 minuty (czas czytania)

1 stycznia 2020 weszły w życie zmiany w przepisach wpływające na kwestie związane z zatrudnieniem pracowników. Poniżej wskazujemy 7 najważniejszych zmian, o których musi pamiętać każdy pracodawca.

1. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Mimo zapowiedzi zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 wynosi 156 810 zł. Przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5227 zł.

2. Nowe zasady poboru podatku dochodowego

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieniły one sposób pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

W miesiącu przekroczenia pierwszego przedziału skali podatkowej zaliczka pobierana będzie według dwóch stawek podatkowych.

3. Nowe wzory deklaracji podatkowych

Nowe formularze podatkowe uwzględniają zmiany w zakresie podatku PIT wprowadzone w roku 2019.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394) wprowadziła obowiązek wykazania w rocznej informacji PIT-11 przychodów zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Ponadto ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1835) znowelizowała przepisy ustawy PIT w zakresie skali podatkowej, w tym kwoty zmniejszającej podatek, a także wprowadziła podwyższenie kwoty pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji tych zmian wprowadzono zmiany w treści oświadczeń składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PIT-2, PIT-2A i PIT-3).

Zmianie uległy:

 • oświadczenia:
  • PIT-2 ? pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-2A ? dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne,
  • PIT-3 ? osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • deklaracje:
  • PIT-4R ? rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-6 ? do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu,
  • PIT-8AR ? rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • informacje:
  • PIT-8C ? o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
  • PIT-11 ? o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-R ? o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • IFT-1/IFT-1R ? o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

4. Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowa kwota wynagrodzenia minimalnego – 2600 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.  

Oznacza to wzrost o 350 zł w stosunku do roku ubiegłego.

5. Zmiana minimalnej stawki godzinowej

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w roku 2020 wynosi 17 zł.

6. Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy rozszerzające  katalog elementów składowych wynagrodzenia za pracę, które nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika. Nastąpiło rozszerzenie o dodatek za staż pracy.

Poszczególni pracodawcy stosują różne nazewnictw oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy. Z tego powodu do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadzono definicję dodatku za staż pracy.

Dodatek za staż pracy to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

7. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK to powszechny, dobrowolny program oszczędnościowy, który obejmie automatycznie osoby zatrudnione w wieku od 18 do 55 lat. Za nie pracodawca zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.  Pracownicze plany kapitałowe są wdrażane stopniowo. Termin przystąpienia firmy do PPK będzie uzależniony od wielkości oraz typu pracodawcy.

Firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób, są zobowiązane do stosowania nowych przepisów od 1 stycznia 2020 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób od 1 lipca 2020 r.

Pozostałe przedsiębiorstwa, a także podmioty należące do sektora finansów publicznych będą zobowiązane do tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Co ważne, zgodnie z?art. 134 ust. 4, podmioty należące do jednej grupy kapitałowej są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie (zgodnie z ust. 1) w stosunku do podmiotu, który zatrudnia największą liczbę osób w tej grupie kapitałowej.

Do 24 marca 2020 roku podmioty zatrudniające na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zobowiązywane są dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą podpiszą umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla takiego podmiotu mija 24 kwietnia 2020 roku.

Umowę o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy, podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zaczyna mieć do niego zastosowanie. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta przez podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób do 11 maja 2020 roku.

Autor: Anna Klepka-Zakrzewska

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Napisz do nas:
dho@dho.com.pl

Tags: , , , , ,
Facebook
Twitter

Zostań partnerem

Oferujemy szkolenia z gamy produktów WAPRO ERP by Asseco dla naszych Partnerów m.in.: WAPRO: Mag, Mobile, Fakir, Kaper, Analizy, Gang, B2B, B2C.
Partner DHO może korzystać ze wszystkich promocji organizowanych przez WAPRO i DHO.
Po roku partnerowi przysługuje darmowy program WAPRO ERP* (dawniej Asseco Wapro).
* w zależności od obrotów

Sklep

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.swiatprogramow.pl

Przejdź >>

Pomoc/serwis

Kup w naszej sieci, a otrzymasz instalację i serwis. Potrzebujesz pomocy technicznej zgłoś się do sieci DHO.

Kontakt

Jeśli masz pytanie skontaktuj się z nami


22 864 13 13

dho@dho.com.pl
bodydho@dho.com.pl