Poznaj nowe regulacje związane z rejestracją i wykreśleniem z rejestru podatników VAT czynnych

8 marca 2019 - 5 minuty (czas czytania)

Procedury związane z rejestracją i wykreśleniem z rejestru podatników VAT czynnych uległy zostały w ostatnim dość dużym zmianom. Ponadto urzędy skarbowe stosują ww. procedury w sposób bardzo restrykcyjny, co może powodować utrudnienia dla wielu podatników VAT oraz ich kontrahentów – polegające na tym, że kupujący nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, a sprzedawca ma obowiązek odprowadzenia podatku należnego.

Dlatego też warto wziąć pod uwagę kilka istotnych możliwości związanych z rejestracją do VAT. Zaprezentowane poniżej regulacje prawne są istotnym instrumentem dla podatników VAT i dla ich kontrahentów, ponieważ pozwalają zapobiec negatywnym skutkom wykreślenia z rejestru podatników VAT. Umożliwiają także sprawdzenie przyczyn, z powodu których podatnik nie znajduje się w rejestrze.

1. Przepisy ustawy o VAT umożliwiają przywrócenie do rejestru podatników VAT czynnych, co może być ważne z punktu widzenia podatników zarejestrowanych. Taka możliwość wynika w szczególności z treści art. 96 ust. 9h ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Warunkiem jest udowodnienie przez podatnika, że prowadzi on opodatkowaną działalność gospodarczą. Dodatkowo, w przypadku gdy podatnik nie złożył obowiązkowej deklaracji, musi się zobowiązać, że niezwłocznie to uzupełni.

Na podstawie ww. przepisu organ podatkowy może przywrócić do rejestru m. in. podatnika, w przypadku gdy:

  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
  • podatnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub
  • będąc obowiązanym do złożenia deklaracji podatkowej, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały.

Korzystając z instytucji przywrócenia do rejestru podatników VAT czynnych podatnik nie ma obowiązku ponownego składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Konsekwencją tego będzie ciągłość w rejestracji danego podatnika, czyli brak negatywnych skutków związanych z wykreśleniem i ponownym zarejestrowaniem – dla podatnika, jak i dla jego kontrahentów.

2. Warto także wymienić taką możliwość, jak wprowadzenie ewidencji, w których podatnik może nie tylko sprawdzić aktualny status danego przedsiębiorcy w zakresie VAT, ale także przyczynę, na podstawie której został wykreślony z rejestru lub odmówiono mu rejestracji.

Zgodnie z art. 96b ustawy o VAT Szef Krajowej Administracji Skarbowej (poza wykazem podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni) prowadzi w postaci elektronicznej wykazy podmiotów, w odniesieniu do których:

  • naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (lub które zostały wykreślone przez naczelnika z rejestru jako podatnicy VAT),
  • rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Z punktu widzenia uczestników obrotu gospodarczego ważne jest w tym przypadku to, że w treści wymienionych ewidencji wskazana jest podstawa prawna rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Mając możliwość weryfikacji kontrahenta, można dzięki temu z przedstawionych ewidencji dowiedzieć się nie tylko o tym – czy jest on zarejestrowanym podatnikiem VAT. W przypadku, gdy dany kontrahent nie znajduje się w rejestrze, możemy też łatwo sprawdzić, co było przyczyną odmowy rejestracji lub też przyczyną jego wykreślenia z rejestru VAT.

Autor:
Dr Agata Błaszczyk, Doradca podatkowy/Właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego

Dr Agata Błaszczyk to praktyk w dziedzinie stosowania prawa i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Od wielu lat prowadzi liczne wykłady, szkolenia i doradztwo z obszaru prawa podatkowego, pomocy publicznej, rachunkowości i księgowości oraz pisze artykuły do branżowych czasopism i portali internetowych. Autorka ?Blogu o podatkach?. www.kancelariaab.pl, www.blogopodatkach.pl

Zadaj pytanie ekspertowi
Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.
Napisz do nas:
dho@dho.com.pl

Tags: , , , , ,